Projekt Karpackie Gwiezdne Niebo - Zamówienia i ogłoszenia archiwalne - Stowarzyszenie Horyzonty- Rzeszów

ZOBACZ
HORYZONTY
Przejdź do treści

Projekt Karpackie Gwiezdne Niebo - Zamówienia i ogłoszenia archiwalne

Projekty
Spis zamówień archiwalnychZamówienie nr 1 Specjalista ds. promocji
Stowarzyszenie Horyzonty poszukuje osoby pełniącej funcję specjalisty ds. promocji projektu (communication officer) Karpackie Gwiezdne Niebo.

Informacja ogólna dotycząca zamówienia:
Stanowisko: specjalista do spraw promocji projektu
Czas trwania usługi: grudzień 2020 - listopad 2021
Wymagania dotyczące wykonawcy: doświadczenie w obszarze promocji projektów transgranicznych, znajomość języka angielskiego, znajomość programów biurowych.
Termin składania ofert: 16.12.2020.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajdują się w dokumencie: Zamówienie nr 1 - wersja .PDFZapytanie ofertowe nr 1/01/2021 z dnia 8 stycznia 2021r.
Na wykonanie audytu w celu weryfikacji i certyfikacji wydatków projektu "Karpackie Gwiezdne Niebo" – w części dotyczącej Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” (projekty realizowane są w partnerstwie polsko-ukraińskim) oraz opracowanie Raportu Końcowego. Raport Końcowy powinien zostać sporządzony w języku Umowy o Dofinansowanie, tj. w języku angielskim.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 17.02.2021 do dnia 20.12.2021.
 
Wymagania dotyczące wykonawcy: Audytor powinien spełniać wymagania w zakresie niezależności i kwalifikacji określone
odpowiednio w pkt. 1.3 podpunkt 1.3.1 i 1.3.2.1 Wytycznych do weryfikacji wydatków- Programu Współpracy.


Termin składania ofert : do dnia 29.01.2021 r. do godz. 12.00
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajdują się w dokumencie: Zapytanie ofertowe audytor.pdf

UWAGA!
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące gwarancji- 25 styczeń 2021.

Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące audytu istniejący zapis zapytania ofertowego:
pkt III, ppkt. 5. Zobowiązuje się audytora do udzielenia gwarancji na wykonany audyt do czasu rozliczenia projektu.

otrzymuje nowe brzmienie:
pkt III, ppkt. 5. Zobowiązuje się audytora do udzielenia wyjaśnień do  wykonanego przedmiotu zamówienia do czasu rozliczenia projektu

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2021 z dnia 8 stycznia 2021r.- WYNIKI


Zapytanie ofertowe nr 2/01/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu dedykowanego obserwacji
słońca składającego się z teleskopu wraz z akcesoriami, zestawu czapek z czerwoną latarką
wraz z dostawą.
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty złożenia zamówienia.
Termin składania ofert : do dnia 3.02.2021 r. do godz. 14.00

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajdują się w dokumencie: Zapytanie ofertowe na sprzet do obserwacji słońca.pdf

Zapytanie ofertowe nr 3/01/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.
Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletu specjalistycznego wyposażenia
fotograficznego składającego się z aparatu cyfrowego wraz z akcesoriami (obiektyw zoom,
obiektyw rybie oko, filtry polaryzacyjny i gwiazdkowy, torba, akumulatory) wraz z dostawą.


Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 
Termin składania ofert : do dnia 3.02.2021 r. do godz. 13.00
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajdują się w dokumencie: Zapytanie ofertowe sprzęt fotograficzny.pdf

Uwaga! Zamówienie zostało anulowane.- Informacja


Zapytanie ofertowe nr 1/3/2021 z dnia 26.03.2021
Przygotowania raportu pn. „Możliwości rozwoju astroturystyki na terenie Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady i jego otoczenia wraz z propozycjami nowych produktów astroturystycznych i turystyki przyrodniczej” oraz przygotowanie fotografii i filmów promocyjnych z różnych miejsc obszaru PGN Bieszczady.  


Termin składania ofert: 2 kwietnia 2021, do godz. 12.00Zapytanie ofertowe nr 2/3/2021 z dnia 26.03.2021
Przygotowanie opracowania pn. „Najciekawsze obiekty i atrakcje dziedzictwa przyrodniczego na terenie Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady i jego otoczenia, ze  szczególnym uwzględnieniem obiektów i atrakcji które można wykorzystać w produktach związanych astroturystyką lub produktach do niej komplementarnych”.  


Termin składania ofert: 2 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 3/3/2021 z dnia 31.03.2021
Przygotowanie raportu dotyczącego problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem na terenie Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady i jego otoczenia.


Termin składania ofert: 7 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00


Zapytanie ofertowe nr 1/4/2021 z dnia 29.04.2021
Wykonanie dwóch 2 filmów promujących Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady - jednego w formacie klasycznym (HDF) oraz jednego w formacie fulldome (1:1) lub VR (2:1).

UWAGA!
Sprostowanie dot. Wymagań dotyczących Wykonawcy:

III. Wymagania jakie musi spełnić wykonawca
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zdolności technicznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech usług polegających na produkcji filmu promującego dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo przyrodnicze lub produkty turystyczne.

wraz z poprawionym formularzem ofertowym.

Termin składania ofert: 7 maja 2021 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2021 z dnia 19.05.2021
Pełnienie funkcji eksperta ds. opracowania strategii pn. „Rozwój turystyki przyrodniczej i astroturystyki na obszarze polsko- ukraińskiego
pogranicza”- w zakresie obejmująca cześć polską obszaru objętego projektem, tj. Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady wraz z najbliższym otoczeniem.

III. Wymagania jakie musi spełnić wykonawca
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zdolności technicznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu strategii rozwoju lokalnego lub strategii branżowej z dziedziny turystyki albo minimum dwóch publikacji dotyczących rozwoju turystyki przyrodniczej i astroturystyki.


Termin składania ofert: 26 maja 2021 r. do godz. 12.00

Na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

Zapytanie ofertowe nr 2/5/2021 z dnia 21.05.2021
Przygotowanie i zorganizowanie cyklu pokazów o tematyce astronomicznej na obszarze Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady (min. 9 pokazów) oraz w Rzeszowie (min. 1 pokaz).

III. Wymagania jakie musi spełnić wykonawca
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zdolności technicznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 5 pokazów naukowych związanych z astronomią dla dużych grup odbiorców – powyżej 50 osób dziennie lub udział jako Wystawca w 3 Piknikach Naukowych lub podobnych imprezach masowych. Ponadto Wykonawca powinien na czas realizacji pokazów dysponować planetarium mobilnym dla ok. 25 osób oraz odpowiednim wyposażeniem astronomicznych i technicznym.  


Termin składania ofert: 28 maja 2021 r. do godz. 12.00


Zapytanie ofertowe nr 1/6/2021 z dnia 18.06.2021
Pełnienie funkcji eksperta ds. opracowania strategii pn. „Rozwój turystyki przyrodniczej i astroturystyki na obszarze polsko- ukraińskiego
pogranicza”- w zakresie obejmująca cześć polską obszaru objętego projektem, tj. Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady wraz z najbliższym otoczeniem.

III. Wymagania jakie musi spełnić wykonawca
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia i zdolności technicznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu strategii rozwoju lokalnego, strategii transgranicznej lub
strategii branżowej z dziedziny turystyki albo minimum jednej publikacji dotyczącej rozwoju turystyki przyrodniczej i astroturystyki. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.  


Termin składani składania ofert: do 1 lipca 2021 r. do godz. 12.00


ZOBACZ
HORYZONTY
WEBSITE
ENERGIA ODNAWIALNA

KONTAKT
Stowarzyszenie na
Rzecz Innowacyjności
i Transferu Technologii
HORYZONTY
Rzeszów
+48 697 602 608
horyzonty@man.rzeszow.pl
NIP: 813-32-25-481; REGON: 691551265; KRS: 9411
Stowarzyszenie Horyzonty ul. Langiewicza 29A, Rzeszów
Wróć do spisu treści